System Monitoringu Paliw CERTIX

CERTIX jest to system monitorowania i weryfikacji jakości paliw na stacjach paliwowych – indywidualnych, sieciowych i zakładowych, którego cechą charakterystyczną jest okresowa, niezapowiedziana kontrola przeprowadzana na stacjach należących do Systemu. Właścicielem i organizatorem Systemu CERTIX jest Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

Przez kogo i w oparciu o jakie metody prowadzone są badania?

Badania paliw wykonywane są w akredytowanych laboratoriach należących do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego. Podczas analiz stosowane są wyłącznie obligatoryjne metody badań, wskazane w odpowiednich rozporządzeniach. Ich wyniki są interpretowane zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN ISO 4259 pt. 9.3.

Co w praktyce oznacza, iż stacja objęta jest Systemem CERTIX?

System CERTIX daje gwarancję systematycznej, przeprowadzanej co najmniej raz na kwartał, kontroli jakości paliwa na stacji oraz konieczności podjęcia przez stację, objętą systemem, działań, mających na celu poprawę jakości paliwa, w przypadku stwierdzenia przekroczenia wymagań jakościowych. Klienci mają pewność, że tankując na stacji objętej Systemem CERTIX, tankują paliwo o systematycznie kontrolowanej jakości. W tym celu, Organizator Systemu CERTIX podczas trwania umowy zastrzega sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie dodatkowej kontroli na każdej ze stacji objętej systemem. Jeżeli kontrola wykaże zgodność jakości paliw z aktualnym Rozporządzeniem, koszt tej kontroli ponosi Organizator Systemu CERTIX. W przeciwnym wypadku, koszty ponosi Klient.

Copyright © 2014 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy