Procedura kontroli

Jak wygląda i na czym polega procedura kontroli?

Badanie jakości wszystkich paliw na danej stacji jest wykonywane z częstotliwością według uzgodnień z klientem, ale nie rzadziej niż 4 razy w roku i obejmuje jedną kontrolę pełną oraz trzy skrócone. Pierwsza kontrola, po przystąpieniu stacji paliw do Systemu CERTIX, ma zawsze charakter kontroli pełnej. Oznacza to, że obejmuje pełne badanie, tj. określenie wszystkich parametrów jakościowych, zawartych w aktualnym odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki dotyczącym jakości paliw. Badanie skrócone obejmuje natomiast parametry jakościowe najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska i eksploatacji silników pojazdów. System przewiduje również opcjonalne badania mikrobiologiczne, które wykonywane są raz w roku podczas kontroli pełnej.

Jaki jest kolejny krok po przeprowadzeniu kontroli pełnej?

Jeżeli pierwsza kontrola wykaże zgodność paliwa z wymaganiami, następuje wizualizacja przynależności stacji do Systemu CERTIX. Polega to na oznaczeniu stacji, w widoczny sposób, logotypem Systemu, nalepkami na dystrybutory i kioski, zawieszkami na pistolety czy flagami. Wizualizacja przynależności może zostać dokonana przez inspektorów Systemu CERTIX w trybie odrębnego objazdu stacji  lub materiały wizualizacyjne mogą zostać przesłane klientowi dla samodzielnego rozmieszczenia na stacji.

 Co się dzieje w przypadku kiedy kontrola na stacji wykaże nieprawidłowości?

Jeżeli pierwsza kontrola nie wykaże wymaganej jakości paliwa, w okresie do 5 dni od stwierdzenia niezgodności, kontrola przeprowadzana jest ponownie na koszt Klienta. Ma ona również charakter kontroli pełnej, ale już bez badań mikrobiologicznych. Dopiero pozytywny wynik badania ponowionej kontroli daje podstawę do oznakowania stacji logotypem Systemu CERTIX. W trakcie systematycznych kontroli, w każdym przypadku stwierdzenia złej jakości któregokolwiek z badanych na stacji paliw, wykonuje się uzupełniającą kontrolę na koszt Klienta. Jeżeli badania kontrolne wykazały, że badane paliwo nie spełnia wymagań jakościowych w zakresie do 2 parametrów – kontrola uzupełniająca wykonywana jest w wersji skróconej. Jeżeli przekroczenie obejmuje trzy i więcej parametrów jakościowych - kontrola ta jest kontrolą pełną.

Copyright © 2014 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy